T-Shirt Daikomyosai 2010 for Hatsumi Sensei

Copyright © 2006-2013 Bujinkan Greece Dojo - Ninpo Taijutsu